Aanpak Jeugdwerkloosheid

29-01-2024 890 keer bekeken

De verwachte jeugdwerkloosheid naar aanleiding van de coronacrisis, was de aanleiding voor de start van de aanpak jeugdwerkloosheid. Het tegenovergestelde gebeurde: krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks deze krapte, zijn echter veel jongeren nog steeds kwetsbaar.

Ondanks deze krapte, zijn echter veel jongeren nog steeds kwetsbaar. Ze staan aan de zijlijn, missen een startkwalificatie of hoppen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Alle reden dus om – juist nu - door te gaan met de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

De aanpak in de Arbeidsmarktregio Drenthe (AMRD) kent 2 doelstellingen:

  1. Korte termijn: zorgen dat jongeren hun opleiding kunnen afmaken, overgangen begeleiden, werk kunnen vinden en behouden en/of zich voorbereiden op een (andere) baan.
  2. Middellange termijn: organiseren van een structurele sluitende aanpak van school naar werk én van werk naar werk voor alle (kwetsbare) jongeren tot 27 jaar

Binnen de AMRD zijn er al heel veel mooie initiatieven en samenwerkingen rondom jongeren. Het idee van de aanpak jeugdwerkloosheid is om juist die initiatieven te verstevigen, verbreden, verbinden en (indien mogelijk) te versterken voor alle jongeren binnen de AMRD.

Daarnaast lopen er een aantal andere projecten:

Scoren in Drenthe

Scoren in Drenthe is een sport-/re-integratieprogramma voor jongeren tot en met 27 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt. Een traject duurt een half jaar.

Jongeren in een Kwetsbare Positie (JIKP)

Voor jongeren die het voorgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs volgen dan wel verlaten bestaat er lang niet altijd een sluitende aanpak naar arbeid, onderwijs of participatie. Dat geldt ook voor jongeren die entree onderwijs van het MBO volgen. Het project JIKP gaat met name over samenwerking tussen onderwijs en de AMRD, afspraken maken over de verschillende rollen die men heeft en deze op elkaar afstemmen met als ultieme doel te komen tot een sluitende aanpak voor jongeren in kwetsbare posities.

Jongeren in beeld

Er zijn nog steeds jongeren die geen startkwalificatie hebben, niet naar school gaan, geen uitkering hebben en niet aan het werk zijn. Deze jongeren vallen buiten ons beeld. Met dit project gaan we deze jongeren actief opsporen en een aanbod doen voor scholing,  begeleiding of bemiddeling en hen naar een passende plek in de samenleving leiden. Dit project wordt georganiseerd vanuit de RMC’s.

Cookie-instellingen